Polityka prywatności serwisu Antidebt.pl

Dane przekazane przez Użytkowników odwiedzających stronę internetową antidebt.pl (dalej zwana „Serwisem”) oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest VINDICTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Pomocne 57, 59-424 Męcinka, KRS: 0000792109, NIP: 6951531355, REGON: 38711253 (dalej zwana „VINDICTA”).
 2. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem Serwisu, użytkownik może skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@vindicta-polska.pl.

PRZETWARZADNIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników, zgromadzone przede wszystkim za pomocą mechanizmu plików cookies.
 2. Dane osobowe są zbierane także za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
  1. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (U. z 2018 r. poz. 1000) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r. Poz. 1030); oraz
  2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO).

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
  2. realizacji zamówień usług i produktów oferowanych przez VINDICTĘ;
  3. marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług VINDICTY;
  4. udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z VINDICTĄ.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Serwis będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik Serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowanie za pomocą formularza, w związku z realizacją uzasadnionego interesu VINDICTY. Po tym okresie dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 5. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 6. Żadne dane identyfikacyjne, ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego, ani nie będą przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.
 7. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

POLITYKA „COOKIES”

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z Serwisu. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/
 2. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:
  1. niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
  2. funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach Serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
  3. wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
  4. reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;
  5. analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.
 3. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu VINDICTY danych w postaci utrzymania funkcjonalności Serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
 4. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z Serwisu, w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki:
  1. w przeglądarce Chrome;
  2. w przeglądarce Firefox;
  3. w przeglądarce Internet Explorer;
  4. w przeglądarce Opera;
  5. w przeglądarce Safari;
  6. w przeglądarce Microsoft Edge.
 5. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z Serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
 6. VINDICTA nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji związanej z usługą oferowaną przez VINDICTĘ za pośrednictwem Serwisu.
 2. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@vindicta-polska.pl z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać i określać:
  1. Dane użytkownika umożliwiające kontakt z nim i identyfikację jako Użytkownika,
  2. Zarzuty użytkownika,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  4. opcjonalnie sposób, w jaki Użytkownik chce usunąć domniemane naruszenie.
 4. Reklamacje Użytkowników będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, wskazując, czy rozpoznają reklamację. Odpowiedź na skargę zostanie odesłana na adres e-mail, z którego została wysłana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      VINDICTA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wprowadzonych zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej antidebt.pl, określając listę zmian. Zmiany Polityki Prywatności zostaną ogłoszone na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie.

2.      Zmienione warunki Polityki prywatności będą wiążące dla Użytkowników, jeśli nie zrezygnują oni z usług oferowanych przez Serwis w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie bądź dowiedzeniu się o zmianach.